Thông tin cơ bản

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Chạm vào Ngôn ngữ và loại Thêm ngôn ngữ nhập, sau đó chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn từ hai ngôn ngữ trở lên, bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên phím khoảng cách.

Thay đổi bố cục bàn phím

Chạm vào Ngôn ngữ và loại, chọn một ngôn ngữ sau đó chọn một bố cục bàn phím cần dùng.

Trên Bàn phím 3x4, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

Các chức năng bàn phím bổ sung

Chạm và giữ để sử dụng các chức năng khác nhau. Các biểu tượng khác có thể xuất hiện thay vì biểu tượng tùy thuộc vào chức năng cuối cùng được sử dụng.

: Nhập văn bản bằng giọng nói.

Thay đổi cài đặt nhập bằng giọng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nói.

 

 

 

 

Bắt đầu hoặc tạm dừng nhập văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bản bằng giọng nói.

 

 

 

 

 

 

 

: Nhập các biểu tượng cảm xúc.

: Thay đổi cài đặt bàn phím.

Sao chép và dán

1

2

Chạm và giữ văn bản.

Kéo hoặc để chọn văn bản mong muốn hoặc chạm vào Chọn tất cả để chọn tất cả văn bản.

3 Chạm vào Chép hoặc Cắt.

Văn bản đã chọn được sao chép vào bộ nhớ tạm.

4 Chạm và giữ ở nơi cần chèn văn bản và chạm vào Dán.

29