Ứng dụng

Hình xem trước cho máy

ảnh trước

Chế độ chụp

Hình xem trước cho máy ảnh

Hiệu ứng lọc

 

sau

 

Chuyển đổi máy ảnh

Trên màn hình xem trước, vuốt dọc lên hoặc xuống để chuyển đổi giữa các máy ảnh.

Xem các chế độ chụp

Trên màn hình xem trước, vuốt từ trái sang phải để mở danh mục chế độ chụp.

Xem các hiệu ứng lọc

Trên màn hình xem trước, vuốt từ phải sang trái để mở danh mục hiệu ứng lọc. Bạn có thể tạo cảm giác độc đáo cho ảnh hay video của mình.

Tính năng này chỉ có sẵn ở một số chế độ chụp.

56