Cài đặt

Chia sẻ kết nối internet

Sử dụng thiết bị như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với các thiết bị khác khi không có kết nối mạng. Các kết nối có thể được thực hiện thông qua Wi-Fi, USB hoặc Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Chia sẻ kết nối internet.

Bạn có thể phải trả thêm chi phí khi sử dụng tính năng này.

Điểm truy cập di động: Sử dụng điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác.

Kết nối Bluetooth internet: Sử dụng kết nối Bluetooth để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính hoặc thiết bị khác thông qua cổng Bluetooth.

Kết nối USB internet: Sử dụng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối dữ liệu di động của thiết bị với máy tính thông qua cổng USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây dành cho máy tính.

Sử dụng điểm truy cập di động

Sử dụng thiết bị của bạn như một điểm truy cập di động để chia sẻ kết nối dữ liệu di động trên thiết bị của bạn với các thiết bị khác.

1

2

3

4

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Chia sẻ kết nối internet Điểm truy cập di động.

Chạm vào công tắc để bật.

Biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái. Các thiết bị khác có thể tìm thấy thiết bị của bạn trong danh sách mạng Wi-Fi.

Để cài đặt một mật mã cho điểm truy cập di động, chạm vào Cấu hình Điểm truy cập di động và chọn mức độ bảo mật. Sau đó, nhập mật mã và chạm vào LƯU.

Trên màn hình của một thiết bị khác, tìm kiếm và chọn thiết bị của bạn từ danh sách mạng Wi-Fi.

Trên thiết bị đã kết nối, sử dụng dữ liệu di động của thiết bị để truy cập Internet.

83