Thông tin cơ bản

Gỡ cài đặt Thư mục bảo mật

Bạn có thể gỡ cài đặt Thư mục bảo mật bao gồm cả những ứng dụng và nội dung bên trong.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Màn hình khóa và bảo mật Thư mục bảo mật Gỡ cài đặt.

2 Chạm vào GỠ CÀI ĐẶT hoặc SAO LƯU VÀ GỠ CÀI ĐẶT.

GỠ CÀI ĐẶT: Gỡ cài đặt Thư mục bảo mật ngay lập tức. Tất cả ứng dụng trong Thư mục bảo mật kể cả nội dung và tài khoản trong đó sẽ bị xóa.

SAO LƯU VÀ GỠ CÀI ĐẶT: Sao lưu nội dung và gỡ cài đặt Thư mục bảo mật. Để truy cập các dữ liệu đã sao lưu từ Thư mục bảo mật, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Samsung File của bạn Thiết bị của bạn Secure Folder.

Các ghi chú được lưu trong Samsung Notes sẽ không được sao lưu.

Samsung Account

Giới thiệu

Samsung Account là dịch vụ tài khoản được tích hợp cho phép bạn sử dụng nhiều dịch vụ Samsung khác nhau do thiết bị di động, TV và trang web Samsung cung cấp. Khi Samsung Account của bạn đã được đăng ký, bạn có thể sử dụng các ứng dụng do Samsung cung cấp mà không cần đăng nhập vào tài khoản.

Tạo Samsung Account bằng địa chỉ email của bạn.

Để xem danh sách dịch vụ có thể sử dụng được với Samsung Account của bạn, hãy truy cập account.samsung.com. Để biết thêm thông tin về Samsung Account, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Cài đặt Cloud và tài khoản Tài khoản Samsung account Trợ giúp.

34