Ứng dụng

Xem tin nhắn

Tin nhắn của bạn được gom nhóm thành các dòng tin nhắn theo các danh bạ.

1

2

3

Bạn có thể phải trả thêm chi phí để nhận tin nhắn khi bạn chuyển vùng.

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng.

Trong danh sách tin nhắn, chọn một danh bạ.

Xem cuộc hội thoại của bạn.

Chặn các tin nhắn không mong muốn

Chặn tin nhắn từ các số điện thoại cụ thể bạn đã thêm vào danh sách chặn.

1

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng.

2

Chạm vào Cài đặt Chặn tin nhắn Chặn số.

3

Chạm vào H.THƯ ĐẾN hoặc DANH BẠ, chọn một danh bạ rồi chạm vào .

 

Để nhập số thủ công, chạm vào Nhập số, rồi sau đó nhập một số điện thoại.

Khi bạn nhận được tin nhắn từ các số bị chặn hoặc tin nhắn có các cụm từ bị chặn, bạn sẽ không được thông báo. Để xem các tin nhắn bị chặn, chạm vào Cài đặt Chặn tin

nhắn Tin nhắn bị chặn.

Cài đặt thông báo tin nhắn

Bạn có thể thay đổi âm báo, tùy chọn hiển thị, v.v.

1

2

Chạm vào Tin nhắn trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào Cài đặt Thông báo, rồi sau đó chạm vào công tắc để bật.

51