Cài đặt

Sử dụng dữ liệu

Theo dõi số lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Sử dụng dữ liệu.

Dữ liệu di động: Cài đặt thiêt bi đê sư dung các kết nối dư liêu trên bất kỳ mạng di động nào.

Dữ liệu nền: Ngăn các ứng dụng đang chạy không sử dụng kết nối dữ liệu di động.

Đặt giới hạn dữ liệu di động: Thiết lập giới hạn sử dụng dữ liệu di động.

Thông báo sử dụng dữ liệu: Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn biết dung lượng dữ liệu khi thiết bị bị khóa. Bạn sẽ nhận một thông báo sau khi thiết bị được khóa hơn 5 phút.

Để thay đổi ngày đặt lại thời gian theo dõi hàng tháng, chạm vào Đổi chu kỳ.

Giới hạn sử dụng dữ liệu

Cài đặt thiết bị để tự động tắt kết nối dữ liệu di dộng khi lượng dữ liệu di động bạn đã sử dụng đạt đến giới hạn được chỉ định.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Sử dụng dữ liệu rồi chạm vào công tắc Đặt giới hạn dữ liệu di động để bật.

2

3

Kéo thanh điều chỉnh giới hạn lên trên hoặc xuống dưới để cài đặt giới hạn.

Kéo thanh điều chỉnh giới hạn lên trên hoặc xuống dưới để cài đặt mức cảnh báo sử dụng dữ liệu.

Thiết bị sẽ cảnh báo bạn khi đạt tới mức cảnh báo.

Chế độ Máy bay

Chế độ này làm tắt tất cả chức năng không dây trên thiết bị của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ offline.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối rồi chạm vào công tắc Chế độ Máy bay để kích hoạt.

Đảm bảo tắt thiết bị khi cất cánh và hạ cánh. Sau khi cất cánh, bạn có thể sử dụng thiết bị ở chế độ Máy bay nếu được nhân viên trên máy bay cho phép.

82