Ứng dụng

Lịch

Giới thiệu

Quản lý lịch trình của bạn bằng cách nhập các sự kiện hoặc nhiệm vụ sắp tới trong lịch của bạn.

Tạo sự kiện

1

2

Chạm vào Lịch trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào hoặc chạm hai lần vào một ngày.

Nếu đã có các sự kiện và nhiệm vụ được lưu vào ngày này rồi, hãy chạm vào ngày này và chạm vào .

3 Nhập chi tiết sự kiện.

Nhập một tiêu đề.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặt chuông báo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cài đặt ngày bắt đầu và ngày kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thúc cho một sự kiện.

 

 

 

 

 

 

 

Chọn một lịch để sử dụng hoặc để

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đồng bộ.

Nhập vị trí của sự kiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm bản đồ hiển thị vị trí của

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm một ghi chú.

 

 

 

 

 

 

 

 

sự kiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm các chi tiết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Chạm vào LƯU để lưu sự kiện.

 

 

70