Ứng dụng

Tạo nhiệm vụ

1

2

3

Chạm vào Lịch trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào XEM Nhiệm vụ.

Nhập chi tiết nhiệm vụ và chạm vào HÔM NAY hoặc NGÀY MAI để đặt ngày kết thúc. Để thêm chi tiết, chạm vào .

4 Chạm vào LƯU để lưu nhiệm vụ.

Đồng bộ các sự kiện và nhiệm vụ với các tài khoản của bạn

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Cloud và tài khoản Tài khoản, chọn một dịch vụ tài khoản rồi chạm vào công tắc Đồng bộ Lịch để đồng bộ sự kiện và nhiệm vụ với tài khoản đó.

Để thêm tài khoản để đồng bộ, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Lịch Quản lý lịch Thêm tài khoản. Sau đó, chọn một tài khoản cần đồng bộ và đăng nhập. Khi một tài khoản được thêm vào, tài khoản đó sẽ xuất hiện trên danh sách.

71