Thông tin cơ bản

Nếu quên mã mở khóa, hãy mang thiết bị đến Trung tâm bảo hành của Samsung

để cài đặt lại.

Bạn có thể cài đặt thiết bị thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu nếu nhập không đúng mã mở khóa một vài lần liên tiếp và đạt đến giới hạn lần thử. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Màn hình khóa và bảo mật Cài đặt khóa bảo mật và chạm vào công tắc Tự động khôi phục cài đặt gốc để bật.

Bảng thông báo

Sử dụng bảng thông báo

Khi bạn nhận được các thông báo mới, như các tin nhắn hoặc các cuộc gọi nhỡ, các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái. Để xem thêm thông tin chi tiết về các biểu tượng, mở bảng thông báo và xem chi tiết.

Để mở bảng thông báo, kéo thanh trạng thái xuống phía dưới. Để đóng bảng thông báo, vuốt dọc lên trên màn hình.

Bạn có thể sử dụng các chức năng sau trên bảng thông báo.

26