Cài đặt

Truy cập trực tiếp: Cài đặt thiết bị để mở menu trợ năng đã chọn khi bạn nhấn nhanh phím Trang chính ba lần.

Lời nhắc thông báo: Cài đặt thiết bị để thông báo cho bạn về các thông báo mà bạn vẫn chưa kiểm tra giữa các khoảng ngắt quãng.

Trả lời và kết thúc cuộc gọi: Thay đổi phương pháp trả lời hoặc kết thúc cuộc gọi.

Chế độ một chạm: Cài đặt thiết bị này để kiểm soát các cuộc gọi đến hoặc thông báo bằng cách chạm vào phím thay vì kéo.

Dịch vụ: Xem các dịch vụ hỗ trợ được cài đặt trên thiết bị.

Quản lý chung

Tùy chỉnh cài đặt hệ thống trên thiết bị của bạn hoặc cài đặt lại thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Quản lý chung.

Ngôn ngữ và bàn phím: Chọn ngôn ngữ thiết bị và thay đổi cài đặt, chẳng hạn như bàn phím và kiểu nhập bằng giọng nói. Một số tùy chọn có thể không có sẵn tùy thuộc vào ngôn ngữ đã chọn.

Thời gian: Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để hiển thị ngày giờ trên thiết bị.

Nếu hết pin hoàn toàn hoặc pin bị tháo khỏi thiết bị, thời gian sẽ bị cài đặt lại.

Báo cáo thông tin chẩn đoán: Cài đặt thiết bị để tự động gửi thông tin chẩn đoán và sử dụng của thiết bị tới Samsung.

Xóa: Tái lập lại các cài đặt thiết bị của bạn hoặc thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

98