Ứng dụng

Radio

Nghe FM radio

Chạm vào Samsung Radio trên màn hình Ứng dụng.

Trước khi sử dụng ứng dụng này, bạn phải kết nối với tai nghe dùng làm anten của radio.

FM radio tự động dò tìm và lưu các kênh được tìm thấy trong lần chạy đầu tiên.

Chạm vào để bật FM radio. Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách kênh.

Ghi một bài hát từ FM radio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm kênh FM hiện tại vào danh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bật hoặc tắt FM radio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sách kênh yêu thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập tần số radio theo thủ công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tìm kiếm các kênh radio hiện có.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều chỉnh tần số.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem danh sách các kênh khả dụng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem danh sách các kênh yêu thích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự động dò và lưu các kênh hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

có.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dò kênh radio

Chạm vào Samsung Radio trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào KÊNH , sau đó chọn một tùy chọn dò kênh. FM radio sẽ tự động dò tìm và lưu các kênh hiện có.

Chọn kênh radio bạn muốn từ danh sách kênh.

75