Ứng dụng

Xóa các câu chuyện

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập CÂU CHUYỆN.

Chạm và giữ một câu chuyện để xóa và chạm vào XÓA.

Xóa hình ảnh hoặc video

Xóa một hình ảnh hoặc một video

Chọn một hình ảnh hoặc video và chạm vào Xóa ở phía dưới màn hình.

Xóa nhiều hình ảnh hoặc video

1

2

3

Trên màn hình chính Bộ sưu tập, chạm và giữ một ảnh hoặc video để xóa.

Chọn các hình ảnh hoặc video để xóa.

Chạm vào XÓA.

Chia sẻ hình ảnh hoặc video

Chọn một hình ảnh hoặc video, chạm vào Chia sẻ ở phía dưới màn hình, rồi sau đó chọn phương pháp chia sẻ.

Samsung Notes

Giới thiệu

Tạo ghi chú bằng cách nhập văn bản từ bàn phím hoặc viết hay vẽ trên màn hình. Bạn cũng chèn được hình ảnh hoặc đoạn ghi âm giọng nói vào ghi chú.

68