Ứng dụng

BẤM GIỜ

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ BẤM GIỜ.

Chạm vào BẮT ĐẦU để bấm giờ một sự kiện.

Để ghi giờ theo vòng khi bấm giờ một sự kiện, chạm vào BẤM.

3 Chạm vào DỪ̀NG để dừng bấm giờ.

Để bấm giờ lại từ đầu, chạm vào TIẾP TỤC.

Để xóa các vòng thời gian đã đo được, chạm vào ĐẶT LẠI.

ĐẾM GIỜ

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ ĐẾM GIỜ.

Cài đặt thời gian, sau đó chạm vào BẮT ĐẦU.

Để mở bàn phím sẽ nhập khoảng thời gian, hãy chạm vào vùng nhập khoảng thời gian.

3 Chạm vào BỎ QUA khi bộ đếm giờ tắt.

Máy tính

Thực hiện các phép tính đơn giản hoặc phức tạp. Chạm vào Máy tính trên màn hình Ứng dụng.

Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học. Nếu Tự động xoay bị tắt, chạm vào để hiển thị máy tính khoa học.

Để xem lịch sử tính toán, chạm vào NHẬT KÝ. Để đóng lịch sử tính toán, chạm vào BÀN PHÍM.

Để xóa lịch sử, chạm vào NHẬT KÝ XÓA NHẬT KÝ.

74