Thông tin cơ bản

Thẻ nhớ (thẻ microSD)

Gắn thẻ nhớ

Dung lượng thẻ nhớ của bạn có thể khác với các mẫu khác và một số thẻ nhớ có thể không tương thích với thiết bị của bạn tùy thuộc vào nhà sản xuất là loại thẻ nhớ. Để xem dung lượng thẻ nhớ tối đa của thiết bị của bạn, tham khảo trang web của Samsung.

Một số thẻ nhớ có thể hoàn toàn không tương thích với thiết bị. Việc sử dụng loại

thẻ không tương thích có thể làm hỏng thiết bị hoặc thẻ nhớ hoặc làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.

Thận trọng gắn mặt phải của thẻ nhớ hướng lên trên.

Thiết bị này hỗ trợ các hệ thống file FAT và exFAT cho các thẻ nhớ. Khi gắn thẻ được

định dạng có hệ thống file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.

Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.

Khi gắn thẻ nhớ vào thiết bị, thư mục file của thẻ nhớ xuất hiện tại thư mục File của bạn Thẻ nhớ SD.

1

2

Tháo nắp lưng.

Gắn thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng theo hướng úp xuống dưới.

3 Lắp lại nắp lưng.

15