Thông tin cơ bản

Chuyển dữ liệu từ thiết bị trước của bạn sang

Bạn có thể truyền dữ liệu từ thiết bị trước sang thiết bị của bạn thông qua Samsung Smart Switch.

Hiện có các phiên bản sau đây của Samsung Smart Switch.

Phiên bản dành cho thiết bị di động: Truyền dữ liệu giữa các thiết bị di động. Bạn có thể tải ứng dụng từ CH Play.

Phiên bản máy tính: Truyền dữ liệu giữa thiết bị và máy tính. Bạn có thể tải ứng dụng về từ www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch không được hỗ trợ ở một số thiết bị hoặc máy tính.

Có áp dụng giới hạn. Để biết thông tin chi tiết, truy cập trang www.samsung.com/smartswitch. Samsung rất coi trọng bản quyền. Chỉ truyền các nội dung mà bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền truyền.

Truyền dữ liệu từ thiết bị di động

Truyền dữ liệu từ thiết bị trước sang thiết bị của bạn.

1

2

3

Trên cả hai thiết bị, hãy tải về và cài đặt Smart Switch từ CH Play.

Đặt các thiết bị gần nhau.

Khởi chạy Smart Switch trên cả hai thiết bị.

36