Bản quyền

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này ở bất kỳ hình thức nào hay bởi bất kỳ phương tiện nào, điện tử hay cơ học, bao gồm việc sao chép, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và trích xuất thông tin nào mà không được sự cho phép trước đó bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

SAMSUNG và biểu tượng của SAMSUNG là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics.

Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIEDvà biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.