Ứng dụng

Xem các hình ảnh hoặc video

Xem hình ảnh

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập HÌNH ẢNH.

Chọn một ảnh.

Di chuyển tới màn hình trước đó.

 

 

 

 

Truy cập các tùy chọn khác.

 

 

 

 

 

 

 

Thêm hình ảnh vào danh sách yêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thích.

Chia sẻ hình ảnh với người khác.

 

 

 

 

Sửa đổi ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Xóa ảnh.

 

 

 

 

 

 

Để ẩn hoặc hiển thị các menu, chạm vào màn hình.

Bạn có thể tạo ra các ảnh động GIF hoặc ảnh ghép lại từ nhiều ảnh. Chạm vào Ảnh động hoặc Ảnh ghép rồi chọn các hình ảnh. Bạn có thể chọn đến sáu ảnh cho ảnh ghép nghệ thuật của bạn.

65