Ứng dụng

Ghi âm

Sử dụng ứng dụng này để ghi lại hoặc phát các bản ghi nhớ thoại.

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Samsung Ghi âm.

Chạm vào để bắt đầu ghi âm. Nói vào micro. Chạm vào để tạm dừng ghi âm.

Trong khi đang ghi âm giọng nói, chạm vào Đánh dấu để đánh dấu.

Truy cập các tùy chọn khác.

Bắt đầu ghi âm.

3

4

Chạm vào để hoàn tất ghi âm.

Nhập tên một file và chạm vào LƯU.

File của bạn

Truy cập và quản lý các file khác nhau được lưu trữ trong thiết bị. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Samsung File của bạn.

Xem các file được lưu trong từng vùng lưu trữ. Bạn cũng có thể xem file trên thiết bị hoặc trong thẻ nhớ của bạn theo hạng mục.

Để dọn trống kho lưu trữ của thiết bị, chạm vào Quản lý việc sử dụng bộ nhớ DỌN NGAY.

Để tìm file hoặc thư mục, chạm vào TÌM KIẾM.

72