Cài đặt

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kết nối hai thiết bị thông qua mạng Wi-Fi mà không cần phải có điểm truy cập.

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Wi-Fi, sau đó chạm vào công tắc để bật.

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tính năng Wi-Fi Direct của nó.

Chọn một thiết bị để kết nối.

Thiết bị sẽ được kết nối khi thiết bị khác chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct.

Gửi và nhận dữ liệu

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị khác. Các thao tác sau đây là ví dụ minh họa cách gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

1

2

3

4

Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Chia sẻ Wi-Fi Direct và chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.

Chấp nhận yêu cầu kết nối Wi-Fi Direct trên thiết bị kia.

Nếu thiết bị đó đã được kết nối, hình ảnh sẽ được gửi sang thiết bị kia mà không cần thủ tục yêu cầu kết nối.

Kết thúc kết nối thiết bị

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Wi-Fi.

Chạm vào Wi-Fi Direct.

Thiết bị hiển thị các thiết bị đã được kết nối trong danh sách.

3 Chạm vào tên thiết bị để ngắt kết nối các thiết bị.

79