Cài đặt

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt cho các chức năng và ứng dụng. Bạn có thể làm cho thiết bị theo phong cách riêng hơn nữa bằng cách cấu hình đa dạng tùy chọn cài đặt.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào TÌM KIẾM.

Kết nối

Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi và truy cập Internet hoặc các thiết bị mạng khác.

Tắt Wi-Fi để tiết kiệm pin khi không sử dụng.

Kết nối với mạng Wi-Fi

1

2

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Wi-Fi, sau đó chạm vào công tắc để bật.

Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi.

Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa.

3 Chạm vào KẾT NỐI.

Sau khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi, thiết bị sẽ kết nối lại với mạng đó mỗi lần

mạng này khả dụng mà không yêu cầu mật mã. Để tránh việc thiết bị tự động kết nối mạng, chọn mạng từ danh sách mạng và chạm vào QUÊN.

Nếu bạn không thể kết nối đúng với mạng Wi-Fi, khởi động lại tính năng Wi-Fi của thiết bị hoặc bộ định tuyến không dây.

78