Nội dung

Cài đặt

78Giới thiệu

78Kết nối

87Âm thanh và rung

87Thông báo

88Màn hình

89Hình nền

90Tính năng nâng cao

92Bảo trì thiết bị

94Ứng dụng

94Màn hình khóa và bảo mật

95Cloud và tài khoản

97Google

97Hỗ trợ

98Quản lý chung

99Cập nhật phần mềm

99Sách hướng dẫn sử dụng

99Thông tin thiết bị

Phụ lục

100 Khắc phục sự cố

3