Cài đặt

Bluetooth

Sử dụng Bluetooth để trao đổi dữ liệu hoặc các file media với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác.

Samsung không chịu trách nhiệm về việc các dữ liệu được gửi hoặc nhận qua

Bluetooth bị mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích.

Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.

Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại).

Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

Kết nối với các thiết bị Bluetooth khác

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Bluetooth, sau đó chạm vào công tắc để bật. Các thiết bị được phát hiện sẽ hiện lên trong danh sách.

2

3

Chọn một thiết bị để ghép.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn cho phép hiển thị lên. Tham khảo thêm sách hướng dẫn sử dụng của thiết bị khác.

Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị khác khi màn hình cài đặt Bluetooth được mở ra.

Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị của bạn để xác nhận.

Thiết bị sẽ được kết nối khi thiết bị khác chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth.

80