Ứng dụng

Xem những câu chuyện

Khi bạn chụp hay lưu lại hình ảnh hoặc video, thiết bị sẽ đọc các thẻ lưu ngày tháng và địa điểm, sắp xếp ảnh và video rồi tạo ra các dòng câu chuyện. Để tạo dòng câu chuyện một cách tự động, bạn phải chụp hoặc lưu nhiều hình ảnh hoặc video.

Tạo ra những câu chuyện

Tạo ra những câu chuyện theo nhiều theme khác nhau.

1

2

3

4

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập CÂU CHUYỆN.

Chạm vào Tạo câu chuyện.

Đánh dấu chọn các hình ảnh và video để kèm vào câu chuyện này rồi chạm vào XONG.

Nhập một tựa đề cho câu chuyện này và chạm vào TẠO.

Để thêm các hình ảnh và video vào một câu chuyện và chạm vào THÊM MỤC.

Để gỡ hình ảnh hoặc video từ một câu chuyện, chọn câu chuyện, chạm vào Sửa, đánh dấu chọn các hình hoặc video cần gỡ rồi chạm vào Xóa khỏi câu chuyện.

Chia sẻ các câu chuyện

Bạn có thể chia sẻ các câu chuyện với các danh bạ của mình.

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập CÂU CHUYỆN.

Chọn một câu chuyện để chia sẻ.

Chạm vào MỜI, đánh dấu chọn các danh bạ rồi chạm vào H.TẤT.

Khi danh bạ của bạn đã chấp nhận yêu cầu chia sẻ, câu chuyện sẽ được chia sẻ và danh bạ đó có thể cho thêm nhiều ảnh và video vào câu chuyện.

Để sử dụng tính năng này, số điện thoại của bạn phải được xác minh.

Bạn có thể phải trả thêm phí khi chia sẻ file qua mạng di động.

Nếu người nhận chưa xác minh số điện thoại của họ hoặc nếu thiết bị của người nhận không hỗ trợ tính năng này thì một liên kết tới file sẽ được gửi tới họ qua tin nhắn văn bản. Người nhận liên kết có thể không sử dụng được một số tính năng. Liên kết sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định.

67