Thông tin cơ bản

4

5

Trên thiết bị mới của bạn, chọn loại thiết bị cũ trong danh sách và chạm vào BẮT ĐẦU.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để truyền tải dữ liệu từ thiết bị trước.

Truyền dữ liệu sao lưu từ máy tính

Sao lưu dữ liệu từ thiết bị trước sang máy tính và nhập dữ liệu vào thiết bị của bạn.

1

2

Trên máy tính, hãy truy cập www.samsung.com/smartswitch để tải về Smart Switch.

Trên máy tính, khởi chạy Smart Switch.

Nếu thiết bị cũ của bạn không phải là thiết bị Samsung, hãy sao lưu dữ liệu sang máy tính bằng cách sử dụng chương trình được nhà sản xuất thiết bị cung cấp. Sau đó, bỏ qua bước 5.

3

4

Kết nối thiết bị cũ của bạn với máy tính bằng dây cáp USB.

Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để sao lưu dữ liệu từ thiết bị. Sau đó ngắt kết nối thiết bị cũ ra khỏi máy tính.

5

6

Kết nối thiết bị của bạn với máy tính bằng cáp USB.

Trên máy tính, làm theo chỉ dẫn trên màn hình để truyền dữ liệu sang thiết bị của bạn.

37