Thông tin cơ bản

Tìm kiếm mục

Bạn có thể tìm kiếm các mục trên màn hình Ứng dụng.

Trên màn hình Ứng dụng, nhập các ký tự vào ô tìm kiếm. Thiết bị sẽ tìm kiếm và hiển thị các mục có chứa ký tự bạn đã nhập.

Các biểu tượng chỉ báo

Các biểu tượng chỉ báo xuất hiện trên thanh trạng thái ở đầu màn hình. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng sau là những biểu tượng phổ biến nhất.

Thanh trạng thái có thể sẽ không xuất hiện trên đầu của màn hình trong một số ứng dụng. Để hiển thị thanh trạng thái, kéo dọc xuống phía dưới từ trên đầu màn hình.

Biểu tượng

Ý nghĩa

 

Không có tín hiệu

 

 

/

Cường độ tín hiệu

/

Hiện đang truy cập thẻ SIM hoặc USIM kép

/

Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)

 

Đã kết nối với mạng GPRS

 

 

 

Đã kết nối với mạng EDGE

 

 

 

Đã kết nối với mạng UMTS

 

 

 

Đã kết nối với mạng HSDPA

 

 

 

Đã kết nối với mạng HSPA+

 

 

/

Đã kết nối với mạng LTE

 

Đã kết nối Wi-Fi

 

 

 

Đã bật tính năng Bluetooth

 

 

 

Đã bật GPS

 

 

 

Đang thực hiện cuộc gọi

 

 

 

Cuộc gọi nhỡ

 

 

 

Tin nhắn văn bản hoặc media mới

 

 

 

Đã bật chuông báo

 

 

 

Đã bật chế độ Tắt âm

 

 

 

Đã bật chế độ Rung

 

 

 

Đã bật chế độ Máy bay

 

 

24