Ứng dụng

Chia sẻ hồ sơ

Chia sẻ thông tin hồ sơ của bạn như ảnh và thông điệp trạng thái với người khác bằng tính năng chia sẻ hồ sơ.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tính năng này chỉ có cho các danh bạ lạc đã kích hoạt tính năng chia sẻ hồ sơ trên thiết bị của họ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ hồ sơ của bạn Chia sẻ hồ sơ rồi chạm vào công tắc để kích hoạt. Để sử dụng tính năng này, số điện thoại của bạn phải được xác minh. Bạn có thể xem thông tin hồ sơ được cập nhật của các danh bạ trong Danh bạ.

Để cài đặt thêm các mục cho việc chia sẻ, chạm vào Thông tin hồ sơ chia sẻ và chọn các mục. Để đặt nhóm danh bạ để chia sẻ hồ sơ của bạn với nhóm đó, chạm vào Chia sẻ với.

Chia sẻ danh bạ

Bạn có thể chia sẻ danh bạ với những người khác bằng cách sử dụng các tùy chọn chia sẻ khác nhau.

1

2

3

4

Chạm vào Danh bạ trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào Chia sẻ.

Đánh dấu chọn các danh bạ và chạm vào CHIA SẺ.

Chọn một phương pháp chia sẻ.

49