Ứng dụng

Cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng

Galaxy Apps

Mua và tải về các ứng dụng. Bạn có thể tải về các ứng dụng dành riêng cho thiết bị Samsung Galaxy.

Chạm vào Samsung Galaxy Apps trên màn hình Ứng dụng.

Ứng dụng này có thể không có sẵn tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào TÌM KIẾM để tìm kiếm từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào CÀI ĐẶT. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá tiền và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào Cài đặt Tự động cập nhật ứng dụng, sau đó chọn một tùy chọn.

CH Play

Mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào CH Play trên màn hình Ứng dụng.

Cài đặt ứng dụng

Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc tìm kiếm ứng dụng theo từ khóa.

Chọn một ứng dụng để xem thông tin về nó. Để tải ứng dụng miễn phí, chạm vào CÀI ĐẶT. Để mua và tải ứng dụng khi có áp dụng phí, chạm vào giá tiền và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Để thay đổi cài đặt tự động cập nhật, chạm vào Cài đặt Tự động cập nhật ứng dụng, sau đó chọn một tùy chọn.

42