Cài đặt

Gửi và nhận dữ liệu

Nhiều ứng dụng hỗ trợ truyền dữ liệu qua Bluetooth. Bạn có thể chia sẻ dữ liệu, như các danh bạ hay file media với các thiết bị Bluetooth khác. Các thao tác sau đây là ví dụ minh họa cách gửi một hình ảnh tới thiết bị khác.

1

2

3

4

Chạm vào Bộ sưu tập trên màn hình Ứng dụng.

Chọn một ảnh.

Chạm vào Chia sẻ Bluetooth, sau đó chọn một thiết bị để truyền ảnh tới.

Nếu thiết bị của bạn đã kết nối với thiết bị này trước đó, chạm vào tên thiết bị mà không cần xác nhận bằng mật khẩu tự động khởi tạo.

Nếu thiết bị bạn muốn kết nối không có trong danh sách, hãy yêu cầu thiết bị đó bật tùy chọn cho phép hiển thị lên.

Chấp nhận yêu cầu kết nối Bluetooth trên thiết bị khác.

Ngắt kết nối các thiết bị Bluetooth

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Bluetooth.

Thiết bị này sẽ hiển thị các thiết bị được kết nối trong danh sách.

2

3

Chạm vào bên cạnh thiết bị để ngắt kết nối.

Chạm vào Hủy ghép đôi.

81