Thông tin cơ bản

Biểu tượng Ý nghĩa

Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng

Mức pin

Màn hình khóa

Nhấn phím Nguồn sẽ làm tắt màn hình và khóa thiết bị. Đồng thời, màn hình sẽ tắt và tự động khóa nếu thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Màn hình được khóa bằng tính năng Vuốt, phương pháp khóa màn hình mặc định.

Nhấn phím Nguồn hoặc phím Trang chính và vuốt theo hướng bất kỳ để mở khóa màn hình.

Để thay đổi phương pháp khóa màn hình, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Màn hình khóa và bảo mật Kiểu khóa màn hình rồi chọn một phương pháp.

Khi cài đặt mẫu hình, mã PIN hoặc mật mã cho phương pháp khóa màn hình, bạn có thể bảo vệ thông tin cá nhân của mình bằng cách ngăn người khác truy cập thiết bị của bạn. Sau khi đặt phương pháp khóa màn hình, thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa bất cứ khi nào mở khóa thiết bị.

Vuốt: Vuốt theo hướng bất kỳ trên màn hình để mở khóa màn hình.

Mẫu hình: Vẽ một mẫu hình có bốn chấm trở lên để mở khóa màn hình.

PIN: Nhập PIN có ít nhất bốn số để mở khóa màn hình.

Mật mã: Nhập mật mã có ít nhất bốn ký tự, số hoặc ký hiệu để mở khóa màn hình.

Không dùng: Không đặt phương pháp khóa màn hình.

25