Thông tin cơ bản

Đăng ký Samsung Account

Đăng ký Samsung Account mới

Nếu chưa có Samsung Account, bạn nên tạo một tài khoản.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Cloud và tài khoản Tài khoản Thêm tài khoản.

2

3

Chạm vào Samsung account TẠO TÀI KHOẢN.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành tạo tài khoản.

Đăng ký Samsung Account hiện có

Nếu bạn đã có Samsung Account, hãy đăng ký tài khoản đó với thiết bị.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Cloud và tài khoản Tài khoản Thêm tài khoản.

2

3

Chạm vào Samsung account.

Nhập địa chỉ email và mật mã rồi chạm vào ĐĂNG NHẬP.

Nếu bạn quên thông tin tài khoản, hãy chạm vào Quên ID hoặc mật mã? Bạn có thể tìm thấy thông tin tài khoản khi bạn nhập thông tin được yêu cầu và mã bảo mật hiển thị trên màn hình.

Xóa Samsung Account

Khi bạn xóa Samsung Account đã đăng ký khỏi thiết bị thì dữ liệu của bạn như danh bạ hoặc sự kiện cũng sẽ bị xóa.

1

2

3

4

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Cloud và tài khoản Tài khoản.

Chạm vào Samsung account và chạm vào tài khoản để xóa.

Chạm vào Xóa tai khoan XÓA TAI KHOAN OK.

Nhập mật mã Samsung Account và chạm vào XÓA TAI KHOAN.

35