Ứng dụng

Điện thoại

Giới thiệu

Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thoại và video.

Thực hiện cuộc gọi

1

2

3

Chạm vào Điện thoại trên màn hình Ứng dụng.

Nhập một số điện thoại.

Nếu bàn phím không xuất hiện trên màn hình, chạm vào để mở bàn phím.

Chạm vào hoặc để thực hiện cuộc gọi thoại hoặc chạm vào để thực hiện cuộc gọi video.

Truy cập các tùy chọn khác.

Thêm số vào danh sách danh bạ.

Xem trước số điện thoại.

Xóa ký tự ở trước.

Ẩn bàn phím.

Sử dụng quay số nhanh

Cài đặt số quay số nhanh để thực hiện cuộc gọi một cách nhanh chóng.

Để cài đặt một số cho quay số nhanh, chạm vào Quay số nhanh, chọn một số quay số nhanh và sau đó chọn một danh bạ.

Để thực hiện cuộc gọi, chạm và giữ số quay số nhanh trên bàn phím. Đối với các số quay số nhanh từ 10 trở lên, chạm vào (các) chữ số đầu của số, rồi chạm và giữ chữ số cuối.

Ví dụ: nếu bạn cài đặt số 123 là số quay số nhanh, chạm vào 1, chạm vào 2, rồi chạm và giữ 3.

44