Cài đặt

Tài khoản

Thêm Samsung account và tài khoản Google hoặc các tài khoản khác của bạn để đồng bộ.

Thêm tài khoản

Một số ứng dụng được sử dụng trên thiết bị của bạn yêu cầu phải đăng ký tài khoản. Hãy tạo tài khoản để có được trải nghiệm tốt nhất với thiết bị này.

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cloud và tài khoản Tài khoản Thêm tài khoản.

Chọn một dịch vụ tài khoản.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Để đồng bộ các nội dung với tài khoản của bạn, chọn một tài khoản và chọn các mục để đồng bộ.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cloud và tài khoản Tài khoản, chọn một tên tài khoản, chọn tài khoản để gỡ bỏ, rồi chạm vào Xóa tai khoan.

96