Cài đặt

Cập nhật phần mềm

Cập nhật phần mềm trên thiết bị của bạn hoặc thay đổi cài đặt cập nhật. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cập nhật phần mềm.

Tải về bản cập nhật thủ công: Kiểm tra và cài các bản cập nhật một cách thủ công.

Tải về bản cập nhật tự động: Cài đặt để thiết bị kiểm tra và tải về các bản cập nhật một cách tự động khi được kết nối tới một mạng Wi-Fi.

Cập nhật phần mềm đã lên lịch: Cài đặt thiết bị kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật vào thời điểm nhất định.

Sách hướng dẫn sử dụng

Xem thông tin trợ giúp để tìm hiểu cách sử dụng thiết bị và ứng dụng hoặc cấu hình các cài đặt quan trọng.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sách hướng dẫn sử dụng.

Thông tin thiết bị

Truy cập thông tin thiết bị, sửa tên thiết bị hoặc cập nhật phần mềm thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thông tin thiết bị.

99