1
2
3
4

Cài đặt

Thêm chương trình máy in

Thêm chương trình máy in cho máy in bạn muốn kết nối với thiết bị.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Cài đặt kết nối khác In Tải về plug-in.

Tìm kiếm chương trình máy in trong CH Play.

Chọn chương trình máy in và cài đặt.

Chọn chương trình máy in và chạm vào công tắc để bật.

Thiết bị tìm kiếm các máy in được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn. Để thêm máy in bằng cách thủ công, chạm vào Thêm máy in ADD PRINTER.

Để thay đổi các cài đặt in, chạm vào Cài đặt in.

In nội dung

Khi đang xem các nội dung như hình ảnh hoặc tài liệu, truy cập danh sách các tùy chọn, chạm vào In Tất cả máy in rồi chọn một máy in.

Phương pháp in có thể khác nhau tùy vào kiểu nội dung.

86