Cài đặt

Vị trí

Thay đổi các cài đặt cho quyền truy cập thông tin vị trí.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Vị trí.

Phương pháp định vị: Chọn một mạng để dùng cho việc định vị thiết bị.

Cải thiện độ chính xác: Cài đặt cho thiết bị sử dụng tính năng Wi-Fi hoặc Bluetooth để tăng sự chính xác của thông tin định vị ngay cả khi các tính năng này đã bị tắt.

Yêu cầu vị trí gần đây: Xem ứng dụng nào yêu cầu thông tin vị trí hiện thời của bạn và lưu lượng sử dụng pin của chúng.

Dịch vụ định vị: Xem các dịch vụ vị trí mà thiết bị của bạn đang sử dụng.

Cài đặt kết nối khác

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển các tính năng khác.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Kết nối Cài đặt kết nối khác.

Dò tìm thiết bị ở gần: Cài đặt cho thiết bị dò tìm các thiết bị gần đó để kết nối.

In: Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể tìm kiếm những máy in sẵn có hoặc thêm máy in thủ công để in các file. Tham khảo In để biết thêm thông tin.

VPN: Cài đặt và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN).

In

Cấu hình các cài đặt cho chương trình máy in được cài đặt trên thiết bị. Bạn có thể kết nối thiết bị với máy in qua Wi-Fi hoặc Wi-Fi Direct và in ảnh hoặc tài liệu.

Một số máy in có thể không tương thích với thiết bị này.

85