Thông tin cơ bản

Các lựa chọn màn hình Chờ

Trên màn hình Chờ, chạm và giữ một vùng trống hoặc chụm ngón tay vào nhau để truy cập các tùy chọn sẵn có. Bạn có thể tùy chỉnh màn hinh Chơ bằng cách thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các bảng màn hình Chờ. Bạn cũng có thể đặt hình nền màn hình Chờ, thêm các widget cho màn hình Chờ và nhiều hơn thế nữa.

Màn hình nền: Thay đổi cài đặt hình nền cho màn hình Chờ và màn hình khóa.

Widget: Thêm widget vào Màn hình chờ. Widget là các ứng dụng nhỏ chạy các chức năng ứng dụng cụ thể để cung cấp các thông tin và truy cập thuận tiện trên màn hình Chờ.

Khung lưới màn hình: Thay đổi kích thước lưới để hiển thị nhiều hoặc ít mục hơn trên Màn hình chờ và màn hình Ứng dụng.

Thêm các mục

Chạm và giữ một ứng dụng hoặc một thư mục từ màn hình Ứng dụng và kéo nó đến màn hình Chờ.

Để thêm widget, chạm và giữ một vùng trống trên man hình Chờ, chạm vào Widget, chạm và giữ một widget, sau đó kéo nó đến man hình Chờ.

20