Thông tin cơ bản

Kéo

Để di chuyển một mục, chạm và giữ mục đó rồi kéo đến vị trí đích.

Chạm hai lần

Chạm hai lần vào trang web hoặc hình ảnh để phóng to. Chạm hai lần một lần nữa để quay lại.

Vuốt

Vuốt sang trái hoặc sang phải trên màn hình Chờ hoặc màn hình Ứng dụng để xem các bảng khác. Vuốt lên hoặc xuống để cuộn trong trang web hoặc danh sách các mục, chẳng hạn như danh bạ.

18