Thông tin cơ bản

3 Lắp lại nắp lưng.

Tháo pin

1

2

Tháo nắp lưng. Kéo pin ra.

9