Thông tin cơ bản

Phím cài đặt nhanh

Chạm vào một thông báo và thực hiện nhiều thao tác khác nhau.

Chặn thông báo từ các ứng dụng.

Truy cập Cài đặt.

Tùy chọn tính năng thẻ SIM và USIM. Chạm để truy cập quản lý thẻ SIM.

Xóa tất cả các thông báo.

Sử dụng phím cài đặt nhanh

Chạm vào các phím cài đặt nhanh để bật một số tính năng. Vuốt dọc xuống trên bảng thông báo để xem nhiều phím hơn.

Để xem thêm cài đặt chi tiết, chạm vào phần chữ ở phía dưới của mỗi phím.

Để sắp xếp lại các phím, chạm và giữ một phím cài đặt nhanh cho đến khi tất cả các phím cài đặt nhanh hiện ra. Sau đó, chạm và giữ một phím rồi kéo phím này đến một vị trí khác.

27