Ứng dụng

Email

Thiết lập tài khoản email

Thiết lập tài khoản email khi mở Email lần đầu tiên.

1

2

Chạm vào Samsung Email trên màn hình Ứng dụng.

Nhập địa chỉ email và mật mã rồi chạm vào ĐĂNG NHẬP.

Để đăng ký thủ công một tài khoản email công ty, hãy chạm vào CÀI ĐẶT T.CÔNG.

3 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành cài đặt.

Để cài đặt tài khoản email, chạm vào Cài đặt Thêm tài khoản.

Nếu bạn có nhiều tài khoản email, bạn có thể đặt một tài khoản làm tài khoản mặc định. Chạm vào Cài đặt Đặt tài khoản mặc định.

Gửi email

1

2

3

Chạm vào để soạn một email.

Thêm người nhận và nhập nội dung email.

Chạm vào GỬI để gửi mail.

Đọc email

Khi bạn mở Email, thiết bị sẽ tự động truy xuất các email mới. Để truy xuất email thủ công, vuốt xuống trên màn hình.

Chạm vào một email trên màn hình để đọc.

Bạn sẽ không truy xuất được email mới nếu đã tắt đồng bộ email. Để bật đồng bộ email, chạm vào Cài đặt tên tài khoản của bạn, rồi chạm vào công tắc Đồng

bộ tài khoản để bật.

54