Cài đặt

Gửi tin nhắn SOS

Trong trường hợp khẩn cấp, nhấn nhanh phím Nguồn ba lần. Thiết bị sẽ gửi tin nhắn tới các danh bạ khẩn cấp của bạn. Các tin nhắn sẽ bao gồm thông tin về vị trí của bạn.

1

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tính năng nâng cao Gửi tin nhắn SOS rồi chạm vào

 

công tắc này để bật.

2

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm danh bạ khẩn cấp nếu bạn chưa thực hiện.

Để gửi tin nhắn trợ giúp có ghi âm hoặc ảnh, chạm vào công tắc Đính kèm bản ghi âm hoặc Đính kèm ảnh để bật.

Tính năng Đính kèm ảnh có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm các danh bạ khẩn cấp

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tính năng nâng cao Gửi tin nhắn SOS Gửi tin nhắn đến THÊM. Chạm vào Tạo danh bạ và nhập các thông tin danh bạ hoặc chạm vào Chọn từ danh bạ để thêm một danh bạ hiện có làm danh bạ khẩn cấp.

91