Ứng dụng

Xem các video

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập HÌNH ẢNH.

Chọn một video để phát. Các file video sẽ có biểu tượng trên hình xem trước dạng thu nhỏ.

Hiển thị video của bạn.

Chuyển đến video trước đó. Chạm và giữ để tua lùi.

Khóa màn hình phát.

Chuyển sang trình phát video kiểu pop-up.

Truy cập các tùy chọn khác.

Tạm dừng và tiếp tục phát.

Chuyển đến video tiếp theo. Chạm và giữ để tua tới.

Thay đổi tỷ lệ màn hình.

Kéo thanh để tua lùi hoặc tua tới.

Tạo ảnh động GIF.

Xem album

Bạn có thể sắp xếp các hình ảnh và video đã lưu trong thiết bị theo thư mục hoặc album. Các ảnh ghép và ảnh động bạn đã tạo ra cũng sẽ được xếp trong các thư mục hoặc album này.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Bộ sưu tập ALBUM và chọn một album.

66