Cài đặt

Nếu bạn trả thiết bị về các thiết lập mặc định trong khi đang bật kiểu cài đặt này, thiết bị sẽ không thể đọc được các file đã mã hóa của bạn. Tắt kiểu cài đặt này trước khi cài đặt lại thiết bị.

Cài đặt bảo mật khác: Cấu hình cài đặt bảo mật khác.

Cloud và tài khoản

Giới thiệu

Đồng bộ, sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu của thiết bị của bạn bằng Samsung Cloud hoặc cài đặt lại thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể đăng ký và quản lý các tài khoản chẳng hạn như Samsung Account hoặc tài khoản Google của bạn và truyền dữ liệu sang hoặc từ các thiết bị khác thông qua Smart Switch.

Hãy thường xuyên sao lưu dữ liệu vào một nơi an toàn, chẳng hạn như Samsung Cloud hoặc một máy vi tính để có thể phục hồi được nếu dữ liệu này bị hỏng hoặc thất lạc do vô tình cài đặt máy về lại như lúc mới được sản xuất.

Samsung Cloud

Bạn có thể quản lý các nội dung mà bạn muốn lưu trữ an toàn trong Samsung Cloud. Kiểm tra tình trạng sử dụng của kho lưu trữ Samsung Cloud và đồng bộ, sao lưu và phục hồi dữ liệu của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cloud và tài khoản Samsung Cloud.

Sử dụng cloud

Xem lượng không gian lưu trữ bạn hiện đang dùng trong Samsung Cloud và dung lượng lưu trữ theo loại dữ liệu. Bạn cũng có thể xóa các dữ liệu sao lưu từ các thiết bị cũ sau khi phục hồi dữ liệu.

Cài đặt đồng bộ

Tùy chỉnh cài đặt đồng bộ cho các dữ liệu của bạn như danh bạ, sự kiện trong lịch, các hình ảnh và video.

Sao lưu và khôi phục

Sao lưu dữ liệu ứng dụng và cài đặt thiết bị vào Samsung Cloud và phục hồi khi cần. Hãy xem Sao lưu và phục hồi dữ liệu để biết thêm thông tin.

95