Ứng dụng

Quản lý ứng dụng

Gỡ bỏ hoặc tắt ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Sửa. Biểu tượng xuất hiện trên ứng dụng mà bạn có thể tắt hoặc gỡ cài đặt. Chọn một ứng dụng và chạm vào TẮT hoặc OK. Ngoài ra, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Ứng dụng, chọn một ứng dụng rồi chạm vào TẮT hoặc

GỠ CÀI ĐẶT.

TẮT: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể gỡ khỏi thiết bị.

GỠ CÀI ĐẶT: Gỡ các ứng dụng đã tải về.

Bật ứng dụng

Ngoài ra, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Ứng dụng Đã tắt, chọn một ứng dụng rồi chạm vào BẬT.

Đặt quyền của ứng dụng

Để một số ứng dụng hoạt động bình thường, ứng dụng có thể cần quyền để truy cập hoặc sử dụng thông tin trên thiết bị của bạn. Khi bạn mở ứng dụng, một cửa sổ pop-up có thể xuất hiện và yêu cầu quyền truy cập vào một số thông tin hoặc tính năng nhất định. Chạm vào CHO PHÉP trên cửa sổ pop-up để cấp quyền cho ứng dụng.

Để xem các cài đặt về quyền hạn của ứng dụng, mở màn hình Ứng dụng và chạm vào Cài đặt

Ứng dụng. Chọn một ứng dụng và chạm vào Quyền. Bạn có thể xem danh sách quyền của ứng dụng và thay đổi các quyền đó.

Để xem hoặc thay đổi các cài đặt về quyền hạn của ứng dụng theo thể loại quyền, mở màn hình Ứng dụng, chạm vào Cài đặt Ứng dụng Cấp quyền ứng dụng. Chọn một mục và chạm vào công tắc bên cạnh ứng dụng để cấp quyền.

Nếu bạn không cấp quyền cho ứng dụng, các tính năng cơ bản của ứng dụng có thể không hoạt động bình thường.

43