Ứng dụng

Trong khi gọi video

Chạm vào màn hình để sử dụng các tùy chọn sau:

: Truy cập các tùy chọn bổ sung.

Chuyển: Chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.

: Kết thúc cuộc gọi hiện tại.

Tắt âm: Tắt micro để bên kia không nghe thấy bạn.

Danh bạ

Giới thiệu

Tạo danh bạ mới hoặc quản lý danh bạ trên thiết bị.

Thêm danh bạ

Tạo danh bạ thủ công

1

2

3

Chạm vào Danh bạ trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào và chọn vị trí lưu.

Nhập thông tin danh bạ.

: Thêm ảnh.

/ : Thêm hoặc xóa một mục trong danh bạ.

4 Chạm vào LƯU.

47