Cài đặt

Sao lưu

Thay đổi các thiết lập trong việc quản lý các cài đặt và dữ liệu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Cloud và tài khoản Sao lưu.

Samsung account

Sao lưu dữ liệu của bạn: Sao lưu các thông tin cá nhân và dữ liệu của ứng dụng sang Samsung Cloud. Bạn cũng có thể Cài đặt thiết bị tự động sao lưu dữ liệu.

Khôi phục: Khôi phục thông tin cá nhân và dữ liệu của ứng dụng được sao lưu trước đây từ Samsung Cloud.

Tai khoan Google

Sao lưu dữ liệu của bạn: Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.

Tài khoản sao lưu: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.

Tự động khôi phục: Cài đặt thiết bị để tự động khôi phục các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt lại.

Google

Cấu hình cài đặt cho một số tính năng được Google cung cấp.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Google.

Hỗ trợ

Cấu hình các cài đặt khác nhau để cải thiện khả năng hỗ trợ cho thiết bị. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Hỗ trợ.

Nhìn: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng khiếm thị.

Nghe: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng khiếm thính.

Thao tác và tương tác: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng dành cho người dùng kém khéo léo.

97