Cài đặt

Ứng dụng

Quản lý ứng dụng của thiết bị và thay đổi cài đặt của chúng. Bạn có thể xem các thông tin sử dụng ứng dụng, thay đổi kiểu thông báo hay cài đặt quyền hạn hoặc cho gỡ cài đặt hoặc tắt các ứng dụng không cần thiết.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ứng dụng.

Màn hình khóa và bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình khóa và bảo mật.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau, phụ thuộc vào phương thức khóa màn hình đã chọn.

Kiểu khóa màn hình: Thay đổi phương pháp khóa màn hình.

Phím tắt thông tin và ứng dụng: Thay đổi cài đặt cho các mục được hiển thị trên màn hình khóa.

Thông báo trên màn hình khóa: Cài đặt hiển thị hoặc không hiển thị nội dung thông báo trên màn hình khóa rồi chọn thông báo cần hiển thị.

Cài đặt khóa bảo mật: Thay đổi cài đặt khóa màn hình cho phương pháp khóa đã chọn.

Tìm di động của bạn: Bật hoặc tắt tính năng Tìm di động của bạn. Truy cập trang web Tìm di động của bạn (findmymobile.samsung.com) để theo dõi và kiểm soát thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp.

Không rõ nguồn gốc: Cài đặt thiết bị để cho phép cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không xác định.

Thư mục bảo mật: Tạo một thư mục bảo mật để bảo vệ nội dung và ứng dụng riêng tư của bạn khỏi người khác. Tham khảo Thư mục bảo mật để biết thêm thông tin.

Khởi động bảo mật: Bảo vệ thiết bị của bạn bằng cách cài đặt yêu cầu mã mở khóa màn hình khi bật thiết bị. Bạn phải nhập mã mở khóa để khởi động thiết bị và nhận tin nhắn cũng như thông báo.

Mã hóa thẻ SD: Cài đặt thiết bị để mã hóa các file trên thẻ nhớ.

94