Thông tin cơ bản

Tháo thẻ SIM hoặc USIM

1

2

Tháo nắp lưng và pin.

Rut the SIM hoăc USIM ra.

Sử dụng các thẻ SIM hoặc USIM kép

Nếu bạn gắn hai thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể có hai số điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho một thiết bị.

Kích hoạt thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Kết nối Quản lý SIM. Chọn một thẻ SIM hoặc USIM và sau đó chạm vào công tắc để bật.

Tùy chỉnh thẻ SIM hoặc USIM

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Kết nối Quản lý SIM và chọn một thẻ SIM hoặc USIM để truy cập vào các lựa chọn sau:

Biểu tượng: Thay đổi biểu tượng của thẻ SIM hoặc USIM.

Tên: Thay đổi tên hiển thị của thẻ SIM hoặc USIM.

Chế độ mạng: Chọn một loại mạng để sử dụng với thẻ SIM hoặc USIM.

Đặt thẻ SIM hoặc USIM ưu tiên

Khi hai thẻ được kích hoạt, bạn có thể chỉ định cuộc gọi thoại, dịch vụ nhắn tin và dữ liệu cho thẻ cụ thể.

Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng Cài đặt Kết nối Quản lý SIM và cài đặt các hiệu chỉnh cho tính năng của thẻ trong Thẻ SIM ưu tiên.

14