S Health

یور هدایپ هارمه

یرلاک رادقم نینچمه .دنک یم یریگ هزادنا ار هدومیپ تفاسم و درامش یم ار دیا هدرک یط هک ییاه ماگ دادعت هاگتسد

.دنک یم یریگ هزادنا رگسح کی زا هدافتسا اب ار هدش هدنازوس

.دینزب هبرض رامش مدق یور

گنردلاب تروص‌هب ار اهنآ و هدرک یریگ هزادنا ار هدش هدنازوس یرلاک و هدش هدومیپ تفاسم ،اه ماگ دادعت هاگتسد

.دهد یم ناشن

.دوش یم هریخذ اه یریگ هزادنا

ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﺩﻭﺧ ﻪﻧﺍﺯﻭﺭ یﺎﻫ ﻡﺎﮔ ﻕﺑﺍﻭﺳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺍﺩﻳﭘ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻕﺑﺍﻭﺳ ﻪﺑ ﻁﻭﺑﺭﻣ ﺹﺎﺧ ﺦﻳﺭﺎﺗ ﮏﻳ ﻪﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻭ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺍﺭ ﯽﺑﻧﺎﺟ ﻩﺎﮕﺗﺳﺩ ﺕﻻﺎﺻﺗﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﺕﻳﺭﻳﺩﻣ

.ﺩﻳﻭﺷ ﺎﺟﺑﺎﺟ ﻡﺎﮔ ﺵﺭﺎﻣﺷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻡﺎﮔ ﺵﺭﺎﻣﺷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺎﻫ ﻡﺎﮔ ﻑﺩﻫ ﺩﺍﺩﻌﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺩﻳﺍ ﻩﺩﻭﻣﻳﭘ ﻪﮐ ﯽﺗﻓﺎﺳﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺩﻳﺍ ﻩﺩﻧﺍﺯﻭﺳ ﻪﮐ یﺭﻟﺎﮐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﯽﺳﺭﺭﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺭﺩ ﺍﺭ ﺩﻭﺧ ﻪﺑﺗﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﮏﻳ ﺕﺭﻭﺻ ﻪﺑ ﺍﺭ ﺩﻭﺧ یﺎﻫ ﻡﺎﮔ ﺩﺍﺩﻌﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﮐ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ ﺭﺍﺩﻭﻣﻧ

111