تنظیمات

یرلاگ

.دیهد رییغت ار یرلاگ زا هدافتسا هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض یرلاگ یور ،تامیظنت هحفص رد

ماگمه ار اوتحم ،Wi-Fi لاصتا ندش لاعف ماگنه طقف هک دینک میظنت ار هاگتسد :Wi-Fi اب طقف یزاس‌ماگمه

.دنک

.دهد ناشن ار ینتم یاه گت ات دینک میظنت ار هاگتسد :تسود ندرک ناشن

.دینک تبث هرهچ گت ناونع هب ار سکع رد دوجوم یاه هرهچ :هرهچ بسچرب

تنرتنیا

.دیهد رییغت ار تنرتنیا زا هدافتسا هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض تنرتنیا یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت ضرف‌شیپ یلصا هحفص کی :یلصا هحفص میظنت

.دینک تیریدم بو یاه هحفص زا دیدزاب ماگنه ار یصخش یاه‌هداد :یصوصخ میرح

اه مایپ

.دیهد رییغت ار اه مایپ زا هدافتسا تامیظنت

.دینزب هبرض اه مایپ یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک باختنا ار مایپ لدابت رد هدافتسا یارب ضرف‌شیپ همانرب :ضرف‌شیپ یناسر‌مایپ همانرب

رییغت ار رگید دراوم و هنیمز سپ گنر ،تنوف هزادنا ریظن یناسر مایپ هرجنپ هب طوبرم تامیظنت :شیامن هحفص

.دیهد

.دینک شیاریو ای هفاضا ار مایپ یوگلا :عیرس یاه خساپ

.دیهد رییغت ار ینتم یاه مایپ هب طوبرم تامیظنت :ینتم مایپ

.دیهد رییغت ار یا هناسردنچ یاه مایپ هب طوبرم تامیظنت :یا هناسردنچ مایپ

یاه مایپ ،دسر یم اه مایپ دادعت رثکادح هب هک ینامز ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :یمیدق یاهمایپ فذح

.دنک فذح ار یمیدق

.دهد شیامن ار راد تیولوا ناگدنتسرف تسرهف هک دینک میظنت ار هاگتسد :رترب ناگدننک لاسرا

.دینک میظنت دیدج یاه مایپ راطخا هب طوبرم وشزاب یاه‌نلاعا یارب ینامز هلصاف کی :پو مایپ

.دنک تفایرد ار یلولس شخپ یاه مایپ هک دینک میظنت ار هاگتسد :یلولس شخپ

184